Assegurança responsabilitat Civil

 

Gràcies a la mediació de la Mútua d'Enginyers, des del mes de desembre de 2006, disposem d'una pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional, a l'abast de tots els nostres col·legiats.

El quadre-resum de cobertures i primes del COETIC per a l'any 2016 és el següent:

    PRIMA CAPITAL FRANQUÍCIA
1 Modalitat Bàsica
(inclosa a la quota col·legial) 
31,85 € 50.000 € 250 €
2 Ampliació Opció 1
(en excés del límit bàsic) 
+191,07 € +150.000 € -
3  Ampliació Opció 2
(en excés del límit bàsic) 
+270,68 € +250.000 € -
3.1 Ampliació Opció 3
(en excés del límit bàsic) 
+477,68 € +550.000 € -
*Les ampliacions (en qualsevol de les seves possibilitats) es contracten conjuntament amb el límit bàsic.
** Les altes noves es facturaran: 100% de la prima anual per a altes realitzades durant el primer trimestre, 75% de la prima anual per a altes realitzades durant el segon trimestre, 50% de la prima anual per a altes realitzades durant el tercer trimestre i 25% de la prima anual per altes realitzades durant el quart trimestre.

Legislació catalana al respecte

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals descriu l’obligatorietat de tenir una assegurança de responsabilitat civil. En concret, els articles 9.1 i 9.2 diuen el següent:

9.1. Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.

9.2. En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d'adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d'assegurança de llurs col·legiats.

Acords presos en Assemblea

L'Assemblea General Ordinària del mes de març de 2007 va acordar quetots els col·legiats del COETIC tenen l'obligació de subscriure la pòlissa d'Assegurança Responsabilitat Civil Professional que més s'escaigui a la seva activitat professional. Tanmateix, es va acordar que la prima de l'assegurança bàsica (categoria 1) quedaria integrada en la quota col·legial. 

Adhesió a la pòlissa

Per tal de sol·licitar l'adhesió a la pòlissa heu d'omplir el formulari que segueix i fer-lo arribar per fax, degudament complimentat, al número 933 100 638.

Per a més informació referent a l'assegurança podeu adreçar les vostres consultes, per correu electrònic, a l'adreça de correu secretaria@coetic.org.També podeu demanar informació directament a la Mútua d’Enginyers.

 

Membres de:

Col·laboren: