Quotes col·legials

 

Quota d'inscripció

Actualment, no hi ha quota d'inscripció per donar-se d'alta com a membre del Col·legi.

Quotes periòdiques

A l'Assemblea Col·legial Extraordinària del dia 6 de juliol de 2007 es va aprovar un canvi en el cobrament dels rebuts de la quota col·legial. Des del mes de juliol de 2007, els rebuts passen a tenir una periodicitat trimestral.

L'import de cada quota passarà a ser de 36€ i es carregarà a principi dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. La quota inclourà, també, el cost de la prima bàsica de l'assegurança de responsabilitat civil professional (Més informació sobre l'assegurança al document Assegurança Professional).

La quota col·legial, no s'ha actualitzat econòmicament en els darrers anys.

Apadrina un col·legiat

Durant el 2012 s'ha iniciat la campanya: "Apadrina un col·legiat", consistent en apadrinar (tramitar) la col·legiació d'un company o companya. Obteniu beneficis per les dues parts: un trimestre sense quota pel padrí (tramitador) i la primera quota de franc per al nou col·legiat.

1er any de col·legiació gratuïta per nous titulats

Es manté la campanya de tenir el primer any de col·legiació gratuïta per a totes les persones que durant el primer any d'haver finalitzat els seus estudis tramitin l'alta al COETIC. Aquesta col·legiació comportarà una petita despesa econòmica corresponent al cost la tramitació administrativa de l'alta.

Doble Col·legiació

Tota persona amb condició de col·legiat/da que demostri que està col·legiat en un altre col·legi professional, gaudirà d'un descompte i pagarà només el 60% de la quota durant el 2012 (no es farà descompte en la part econòmica de l'assegurança doncs aquesta no està excempta per nosaltres de pagar a la mútua). Així, si un col·legiat la condició de "doble col·legiat" podrà pagar 24€ al trimestre per comptes dels 36€ actuals.

Per a acollir-se a aquesta oferta només cal fer-nos arribar un certificat o comprovant conforme està col·legiat en un altre col·legi professional aquest 2012.

 

Membres de:

Col·laboren: