FAQ

Què és un Col·legi Professional?

Un col·legi Professional és una societat o corporació de persones que s'organitzen al seu voltant per tal de defensar els principis bàsics de la seva professió.

«El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya és una institució pública catalana que aglutina els Enginyers/es Tècnics/ques en Informàtica, els representa, els organitza, els protegeix i els millora tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat i a la ciutadania». (Article 2 dels estatuts).

Què vol dir que sigui Oficial, és que n'hi ha de NO oficials?

El fet que sigui Oficial indica que té la sanció de l'autoritat, que és d'ofici, NO pas d'interés particular o privat. No en va, el COETIC es va constituir d'acord amb la Llei 2/2001 del Parlament de Catalunya de 9 d'abril (publicada al DOGC del 19 d'abril de 2001).
«Com a col·legi oficial, gaudirà del rang i la preeminència de les corporacions de dret públic a tots els efectes civils i administratius». (Article 1 dels estatuts).

És obligatori col·legiar-se?

Actualment, per poder exercir la professió NO és obligatori estar col·legiat.
De totes formes, des dels Col·legis Oficials d'Enginyeries en Informàtica de Catalunya, s'estan realitzant totes les passes necessàries per fer efectiva la regulació de la professió. Es preveu que, en un futur NO molt llunyà, el col·legi disposarà d'algunes atribucions exclusives; pel la qual cosa, per tal de poder exercir alguns dels àmbits de la professió (signatura d'alguns projectes, peritatges judicials, etc.) la col·legiació serà condició sine qua non.

No hi ha cap activitat professional que requereixi estar col·legiat. De fet no hi ha cap activitat professional que requereixi tenir el títol d'Enginyer Tècnic en Informàtica o Enginyer en Informàtica. Això és a causa que no està definida la professió d'enginyer tècnic en Informàtica. La definició de la professió és un dels principals objectius de tots els Col·legis d'Enginyers Tècnics en Informàtica i Enginyers en Informàtica d'Espanya.

Em convé col·legiar-me?

Sens dubte, SÍ.

La força del col·legi són els seus membres. Quants més siguin els professionals que estiguin col·legiats, més serà la influència que tindrà el nostre Col·legi quan es procedeixi a la regulació de la professió.

A banda, el fet d'estar col·legiat permet l'accés, en condicions immillorables, a una sèrie de serveis de gran utilitat per a la nostra professió (pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil professional, segell professional, formació continuada, signatura digital professional, ...)

Si treballo fora de Catalunya, m'he de col·legiar?

Segons la llei de col·legiació única, una persona que pertany a un Col·legi d'una comunitat autònoma es troba col·legiada en tot l'àmbit nacional. El fet d'estar col·legiat Catalunya farà que, a més de gaudir dels serveis que ofereix el nostre Col·legi, es gaudeixi de tots aquells que s'acordin amb altres col·legis en el territori nacional.

Jo no sóc Enginyer Tècnic ni Enginyer en Informàtica. En què m'afecta l'existència del Col·legi?

Des del Col·legi d'Enginyers Tècnics en Informàtica de catalunya entenem que en el món de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicacions) ha lloc per tots. No obstant això també entenem que certes funcions han de ser realitzades per titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica. Des d'aquest punt de vista tractarem que es creu la llei de competències perquè aquestes funcions només les puguin realitzar els nostres titulats.

Com puc ajudar el Col·legi?

Qualsevol col·legiat pot ajudar al Col·legi i als seus membres de múltiples formes. Per exemple, impartint cursos o conferències, col·laborant en les activitats de la Junta Directiva, informant el Col·legi d'esdeveniments interessants per als seus col·legiats, divulgant i promovent la col·legiació .... Qualsevol persona que vulgui col·laborar no té res més que enviar-nos un correu electrònic a: informacio@coetic.org

Què passa amb el Col·legi a nivell nacional?

En el moment que hi hagi diversos Col·legis d'Enginyers Tècnics en Informàtica en diverses comunitats autònomes s'ha de crear el Consell de l'esmentat Col·legi a nivell nacional. La consecució d'aquest Consell ajudarà a obtenir la Llei d'Atribucions. Per això, el Col·legi d'Enginyers Tècnics en Informàtica col·labora amb diverses associacions d'altres comunitats autònomes perquè aconsegueixin la creació dels seus Col·legis.

Quins avantatges té col·legiar-se?

El fet d'estar col·legiat suposa un valor afegit a la titulació ja que gràcies a això el col·legiat tindrà darrere un col·lectiu de suport. Entre altres avantatges respecte a un col·legiat hi ha la disponibilitat de cursos a baix cost, assessoria per part del Col·legi i tants serveis com vagin apareixent al Col·legi. A més el Col·legi realitza campanyes d'informació davant la societat que potenciïn la imatge de Enginyer Tècnic en Informàtica col·legiat.

 

Membres de:

Col·laboren: