Baixa voluntària

La baixa voluntària del Col·legi s'ha de demanar per escrit tot indicant les dades de membre del Col·legi (nom,cognoms i número de col·legiació). El document de petició de baixa haurà d'anar degudament signat i s'enviarà a: secretaria@coetic.org.

En cas de produir-se la baixa pel trasllat definitiu a una altre àmbit territorial de l'Estat Espanyol, s'haurà d'indicar aquesta salvetat per tal de poder remetre l'expedient al Col·legi de destinació. La baixa com a col·legiat no serà realment efectiva fins que s'hagi retornat el carnet de col·legiat i, en el seu cas, el segell professional.

Nota: En el cas de donar-se de baixa com a membre del Col·legi, cal tenir en compte que la prima anual corresponent a l'Assegurança de Responsabilitat Civil Professional s'haurà d'abonar en la seva totalitat.

 

 

Membres de:

Col·laboren: