Objectius i funcions

 

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, COETIC, és una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 2/2001, de 9 d'abril, del Parlament de Catalunya (publicada al DOGC del 19 d'abril de 2001). Aglutina els i les Enginyers/es de grau mitjà en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat.

El COETIC té la ferma voluntat de ser un referent del sector TIC a Catalunya, oferint sempre la solvència que li donen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.

El Col.legi està integrat a la federació de Col·legis Oficials d'Enginyeries de la Societat de la Informació de Catalunya, fCOESIC. Aquesta federació agrupa els col·legis oficials de Catalunya, o organitzacions en vies de ser-ho, dels Enginyers/es Tècnics de Telecomunicacions (COETTC), Enginyers/es Electrònics (ACEE) i Enginyers/es en Informàtica (COEIC i COETIC).

Principals objectius del COETIC:

  • L'ordenació de la professió en benefici tant de la societat com dels interessos generals que li són propis.
  • La defensa dels interessos professionals dels col·legiats.
  • Vetllar per l'adequat nivell de qualitat de les prestacions professionals dels col·legiats. Per això es promourà la formació i perfeccionament d'aquests.
  • Promoure el progrés de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica i l'augment de les competències i del prestigi de la professió.Desfés les edicions

Funcions principals del COETIC:

  • Assumir la representació i defensa de la professió i dels Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya davant l'Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars.
  • Examinar i denunciar qüestions relatives amb l'intrusisme de la professió i exercir les accions que les lleis establisquen per evitar-ho. Elaborar les normes deontològiques comunes a la professió.
  • Organitzar cursos de formació o perfeccionament per als col·legiats.
  • Col·laborar amb les universitats en l'elaboració dels plans d'estudi.
  • Participar en els òrgans consultius de l'Administració en la matèria de competència de la professió. Difondre entre els col·legiats la legislació vigent amb implicacions en i desenvolupament de la professió.
 

Membres de:

Col·laboren: