Estructura


D'acord amb el que preveu el Títol III dels estatuts del COETIC i en concret el seu artícle 38, els òrgans que composen l'estructura organitzativa del Col·legi són:

  1. L'Assemblea.
  2. El Deganat.
  3. La Comissió de Govern.
  4. La Junta Col·legial.
  5. Les demarcacions i les delegacions.
  6. El defensor del col·legiat/ada i el defensor de l'usuari/ària.
 

Membres de:

Col·laboren: