Codi Deontològic


Aquest codi deontològic va estar aprovat per l'Assemblea General Ordinària demarç de 2002 i és d'obligat compliment per a tots els col·legiats del COETIC.

Inspirat en el que proposa l'IEEE (Institute of Electric and Electronics Engineers).

Versió resumida

La versió resumida del codi sintetitza les aspiracions a un nivell elevat d'abstracció. Les clàusules que s'inclouen a la versió detallada proporcionen exemples i detalls sobre com aquestes aspiracions modifiquen la nostra forma d'actuar com a professionals de les Enginyeries Tècniques en Informàtica de Gestió i de Sistemes (des d'ara, només Enginyeries Tècniques). Sense aquestes aspiracions, els detalls es poden tornar en avorrits i legalistes; sense els detalls, les aspiracions poden convertir-se en altisonants però buides de contingut; conjuntament les aspiracions i els detalls conformen un codi compacte.

Les enginyeres i els enginyers tècnics en informàtica (des d'ara, i per simplificar la referència de gènere, ens referirem únicament als Enginyers Tècnics) ens hauríem d'obligar a fer de l'anàlisi, l'especificació, el disseny, el desenvolupament, les proves i el manteniment del maquinari i del programari una professió respectada i profitosa. D'acord amb l'obligació cap el benestar, la salut i la seguretat de la societat, els Enginyers Tècnics ens hauríem d'adherir als següents Vuit Principis:

 1. Societat. Els Enginyers Tècnics actuaran de forma coherent amb l’interès social.
 2. Client i Empresari. Els Enginyers Tècnics actuaran de forma que aconsegueixin el millor resultat per al client i empresari, però tenint en compte, a la seva justa mesura l’interès social.
 3. Producte. Els Enginyers Tècnics garantiran que els seus productes i els canvis corresponents compleixen la majoria dels estàndards professionals possibles.
 4. Criteri. Els Enginyers Tècnics mantindran la seva integritat i independència en les seves valoracions professionals.
 5. Gestió. Els líders i gestors de les Enginyeries Tècniques subscriuran i promouran un enfocament ètic en la gestió del desenvolupament i manteniment dels projectes i productes.
 6. Professió. Els Enginyers Tècnics avançaran en la integritat l la reputació de la professió, de forma consistent amb l’interès social.
 7. Companyonia: Els Enginyers Tècnics cercaran i oferiran la cooperació i el recolzament dels seus companys en l'exercici de la professió, així com l'establiment d'un tracte just.
 8. Persona. Els Enginyers Tècnics participaran en la formació continuada referent a la pràctica de la seva professió, promovent-ne sempre un enfocament ètic de la mateixa.

Versió detallada

Preàmbul

Els sistemes informàtics tenen avui en dia una funció central cada cop més gran en el comerç, la indústria, l’administració, la medicina, l’ensenyament, l’oci, les relacions socials i la vida quotidiana. Els Enginyers Tècnics contribueixen, per mitjà de la seva participació directa, o per mitjà de l’ensenyament, en l’anàlisi, l’especificació, el disseny, el desenvolupament, la certificació, el muntatge, el manteniment i les proves de sistemes de tractament de la informació (bé sigui en les especialitats de les enginyeries del programari o del maquinari). Donada la seva posició en el desenvolupament de sistemes, els Enginyers Tècnics tenen prou oportunitats com per a causar benefici o generar danys, per permetre a d’altres causar beneficis o produir danys, o per influenciar en d’altres a causar beneficis o generar danys. Per garantir, en la mesura de les possibilitats, que els seus esforços s’utilitzaran per fer el bé, els Enginyers Tècnics han d’obligar-se a fer de l’Enginyeria Tècnica una professió respectada i profitosa. D’acord amb això, els Enginyers Tècnics s’haurien d’adherir al següent Codi d’Ètica i Pràctica Professional.

El Codi té Vuit Principis bàsics, relacionats amb el comportament i les decisions preses pels Enginyers Tècnics professionals, bé siguin professionals en exercici, educadors, gestors, directius i responsables, així com estudiants de la professin. Els Principis identifiquen les diferents relacions en les que participen els individus, grups i organitzacions, i les principals obligacions de tals relacions. Les Clàusules de cada Principi són la imatge dels diferents nivells d’obligació inclosos en aquestes relacions. Aquestes obligacions es fonamenten en les característiques humanes dels Enginyers Tècnics, en l’especial cura a la que s’està obligat amb les persones que es veuen afectades per la feina dels Enginyers Tècnics, i en els elements peculiars de la pràctica de la professió. El Codi prescriu aquestes obligacions com a obligacions de qualsevol que s’identifiqui com a Enginyer Tècnic o que aspiri a ser-ne.

No es pretén que es facin anar parts individuals del Codi de forma aïllada, per justificar errors per omissió o comissió. La llista de Principis i Clàusules no és exhaustiva. Les Clàusules no s’han de llegir com la línia que separi el que és acceptable del que no ho és en totes les situacions possibles de la conducta professional. El Codi no és un simple algorisme ètic que genera decisions ètiques. En algunes situacions els estàndards poden entrar en conflicte entre elles o amb estàndards d’altres fonts. Aquestes situacions requereixen dels Enginyers Tècnics utilitzar el seu judici ètic educat per aquest codi per poder actuar de la manera més consistent amb l’esperit del Codi d’Ètica i Pràctica Professional, tenint en compte les circumstàncies.

Les tensions ètiques es poden manegar per mitjà d’una curosa consideració dels principis fonamentals, més que no pas recolzant-se cegament en detallats reglaments. Aquests Principis haurien d’ajudar a considerar extensament qui es veu afectat per la seva labor; a examinar com els Enginyers Tècnics o els seus companys tracten la resta de persones amb el degut respecte; a reflexionar sobre com veuria la societat les seves decisions si estigués ben informada; a analitzar com es veurà afavorit per les seves decisions el menys afavorit; i a considerar si els seus actes serien jutjats com a valuosos per un professional ideal que treballés com Enginyer Tècnic. En totes aquestes valoracions, la principal preocupació es la de la seguretat, la salut y el benestar públics; és a dir, l’Interès Públic és l’eix central d’aquest Codi.

El context dinàmic i exigent de l’Enginyeria en Informàtica requereix que el codi sigui rellevant i adaptable a les noves situacions a mesura que aquestes es vagin desenvolupant. Malgrat tot, fins i tot amb aquesta generalitat, el Codi proporciona recolzament als gestors i Enginyers Tècnics que necessiten actuar positivament, documentant la postura àtica de la professió. El Codi proporciona un fonament ètic al que poden acudir els individus d’un grup o el propi grup. El Codi també ajuda a definir aquelles qüestions que són èticament impròpies de demanar a un enginyer o grup d’Enginyers Tècnics.

Aquest codi amb les futures revisions i/o ampliacions que se’n puguin derivar per tal d’adaptar-lo a la realitat de cada moment, representa ara mateix el consens de la professió en qüestions ètiques. A més, és un medi per a educar tant la societat com els futurs professionals sobre les obligacions ètiques dels Enginyers Tècnics.

Principi 1. Societat.

Els Enginyers Tècnics han d’actuar de forma consistent amb l’interès general tot i que, no per això, deixant de potenciar aquelles especialitats de la professió menys desenvolupades, procurant que tant els medis com els fins cerquin aquest interès i benefici social majoritari.

En particular, els Enginyers Tècnics hauran de:

 1. Acceptar la responsabilitat per la feina i serveis iniciats per pròpia iniciativa o decisió, així com assessorar de la forma més oportuna quan se li encarregui el desenvolupament de tasques que puguin entrar en conflicte amb aquests principis.
 2. Moderar els interessos de l’Enginyer Informàtic, l’empresari, el client i els usuaris amb els del benestar públic.
 3. Donar el vist-i-plau a les aplicacions, equips i, en general, a les tasques i serveis (en endavant, idees generalitzades sota el terme de projectes) desenvolupats com a professionals en l’Enginyeria Informàtica només si es té la ferma creença de que aquest són segurs, compleixen les especificacions i estàndards vigents, han passat les proves pertinents de verificació y qualitat, no minven la qualitat de vida ni la confidencialitat, ni implica danys per a l’usuari, la societat o al medi ambient. L’efecte últim de la feina del professional hauria de ser el benestar públic.
 4. Mostrar a les persones o autoritats corresponents qualsevol perill real o potencial par a l’usuari, la societat o el medi ambient, que es consideri, de forma raonable, que estigui associat amb el projecte en el seu desenvolupament o utilització, o amb altres elements directament relacionats (com documentació, resultats directes obtinguts de la seva feina, etc.)
 5. Cooperar en les matèries relacionades amb les preocupacions greus causades pel projecte, la seva implementació, instal·lació, manteniment, suport o documentació, així com la seva possible interferència amb l’entorn.
 6. Ser just i veraç en totes les afirmacions, especialment en las que siguin públiques, relatives als projectes o documents relacionats, mètodes, eines i resultats.
 7. Considerar qüestions com la discapacitació física, l’assignació de recursos, els desavantatges econòmics i altres factors que puguin minvar l’accés als beneficis dels projectes.
 8. Estar disposat a compartir la capacitació professional per a bones causes i contribuir a la formació del públic en general amb respecte a aquesta disciplina.
Principi 2. Client i Empresari.

Els Enginyers Tècnics han d’actuar de la forma en que millor es representin els interessos per als seus clients i empresaris, de forma consistent amb l’interès general i sense entrar en conflicte amb la restar de principis.

En particular els Enginyers Tècnics han de:

 1. Proporcionar serveis en les àrees de la seva competència, sent honestos i francs sobre qualsevol mena de limitació de la seva experiència o formació en favor d’aquells professionals millor capacitats, si els hagués.
 2. No utilitzar de forma conscient informació, aplicacions, serveis o productes, obtinguts o retinguts de forma il·legal o no ètica, en especial per al desenvolupament de la professió.
 3. Utilitzar la propietat d’un client o patró només en les formes escaientment autoritzades, i amb el coneixement i consentiment dels mateixos.
 4. Assegurar-se que qualsevol document, producte o informació en el que se confia hagi estat aprovat, si és que així es requereix, per algú amb autoritat per fer-ho.
 5. Mantenir com a privada qualsevol informació confidencial obtinguda per mitjà del desenvolupament de la professió, sempre que tal confidencialitat no sigui inconsistent amb els aspectes d’interès general i amb la llei.
 6. Identificar, documentar, recollir evidències i informar el més aviat possible al client o empresari si, en la nostra opinió, hi ha riscos de fracàs d’un projecte, que se demostri amb un cost significatiu, que violi la legislació, o que impliqui greus inconveniències per a tots dos.
 7. Identificar, documentar i informar l’empresari o el client sobre qualsevol assumpte d’interès social, o d’allò sobre el que es tingui coneixement relacionat amb el projecte o documents relacionats, com una forma de complement al servei prestat.
 8. No acceptar treball extern o prestació de serveis que vagi en detriment del treball que s’estigui desenvolupant per al seu principal contractant, o per al que s’hagi concertat l’activitat amb més antiguitat.
 9. No representar interès contrari al de l’empresari o client, a no ser que es comprometi una altre valor ètic més elevat; en aquest darrer cas se n’informarà a l’empresari o a una altra autoritat.
Principi 3. Producte.

Els Enginyers Tècnics han de garantir que els seus productes, serveis i, en general, els projectes en els que participin, acompleixin els estàndards més alts possibles.

En particular, els Enginyers Tècnics hauran de:

 1. Promoure la màxima qualitat, costos acceptables  i un termini raonable, garantint que queden clars els compromisos establerts per mitjà del mutu acord i significatius al respecte i que estan disponibles per a consideració per a l’usuari i el públic en general.
 2. Garantir objectius adequats y que es puguin assolir per qualsevol projecte en el que participin o ho vagin a fer.
 3. Identificar, definir i examinar els temes ètics, econòmics, tecnològics, culturals, legals i mediambientals relacionats amb qualsevol projecto relacionat amb la professió.
 4. Garantir que, per a qualsevol dels projectes en els que participin o es comprometin de fer-ho, disposen de la suficient qualificació, per mitjà d’una adequada combinació de formació, ensinistrament i experiència.
 5. Garantir, per qualsevol dels projectes en els que participin o es comprometin de fer-ho, una metodologia adequada, tot aplicant els estàndards de qualitat, especificació, disseny, etc.
 6. Treballar per seguir els estàndards de la indústria, en la mesura de la seva disponibilitat, que sigui els més idonis per a les tasques a realitzar, desviant-se d’ells només quan estigui ètica o tècnicament justificat, afavorint la pública disponibilitat d’aquests elements sempre que no entrin en conflicte amb els drets i la propietat privada.
 7. Esforçar-se per entendre completament les especificacions dels projectes que s’hagin d’emprendre.
 8. Garantir que les especificacions per a cada projecte sobre el que treballen han estat ben documentades, satisfan els requisits del contractant, y tenen les aprovacions adequades per al seu desenvolupament.
 9. Garantir estimacions quantitatives que siguin realistes quant a costos, terminis, personal, i resultats de qualsevol dels projectes en que participin o vagin a fer-ho, i proporcionar una avaluació de la incertesa d’aquestes estimacions, intentant trobar en aquestes dades una mesura equilibrada i objectiva.
 10. Garantir de forma adequada unes bones proves, depuracions i revisions del producte i dels documents relacionats en els projectes en que participin o vagin a fer-ho.
 11. Garantir una adequada documentació, incloent-hi els problemes significatius que s’hagin descobert i les solucions adoptades, per a qualsevol dels projectes en que participin o vagin a fer-ho, i procurar oferir un suport consistent del projecte quan ho requereixi.
 12. Treballar per desenvolupar productes i documents relacionats que respectin la confidencialitat d’aquells que s’hagin de veure afectats pel projecte, sempre i quan la seva finalitat no es vegi emparada per la legislació vigent, o s’orientin a la prestació de serveis de seguretat, vigilància, cures de tercers, i similars, sense excedir els criteris ètics i socials.
 13. Tenir cura d’utilitzar només dades precides, obtingudes per mitjans legals, ètics i consistents, i utilitzar-los de manera conveninetment autoritzada.
 14. Mantenir la integritat de les dades, sent sensible a aquelles que siguin obsoletes o equivocades.
 15. Tractar totes las formes del manteniment dels projectes i productes amb la mateixa professionalitat que els nous desenvolupaments, i procurant establir pautes per al seu desenvolupament regides per contractes o d’altres acords mutus.
Principi 4. Criteri.

Els Enginyers Tècnics han de mantenir la seva integritat i independència en les seves valoracions professionals.

En particular, els Enginyers Tècnics hauran de:  

 1. Moderar tots los judicis tècnics per la necessitat d’emparar i mantenir valors humans.
 2. Signar i acreditar només els documents preparats sota la seva supervisió o dins de les seves àrees de competència, i amb els que s’està plenament conforme.
 3. Mantenir l’objectivitat professional amb respecte a qualsevol producte, projecte, o documents relacionats sobre els que es demani avaluació.
 4. No involucrar-se en pràctiques financeres enganyoses, tals com suborns, dobles facturacions o d’altres pràctiques impròpies que puguin implicar la falsificació de resultats, prestacions, disponibilitat, etc. i, en general, característiques associades directament amb el projecto o producte.
 5. Comunicar a totes les parts els conflictes d’interès que no es puguin evitar de forma raonable.
 6. Refusar de participar, com a membres o assessors, en organismes privats, governamentals, professionals, i en general qualsevol organització vinculats amb temes vinculats amb l’enginyeria informàtica, en els que tinguin, o els seus patrons o clients, potencials conflictes d’interès no revelats.
Principi 5. Gestió.

Els gestors i els líders en enginyeries informàtiques han de subscriure i promoure un enfocament ètic a la gestió del desenvolupament del projecte i el manteniment dels productes.

En particular, els Enginyers Tècnics (especialment aquells en funcions de direcció o lideratge) hauran de:

 1. Garantir una bona gestió en qualsevol dels projectes en els que treballin, incloent-hi procediments efectius per promoure la qualitat i la reducció del risc.
 2. Garantir que s’informa al personal contractat dels estàndards abans d’adherir-s’hi.
 3. Garantir que es posa en coneixement de tots els participants d’un projecte de les polítiques i procediments de l’empresari per a la protecció de les claus d’accés, suports d’informació i bases de dades, y qualsevol informació que sigui confidencial per a l’empresari o per altres.
 4. Assignar tasques només després de tenir en compte la formació i l’experiència, moderats amb la intenció de millorar la formació i l’experiència.
 5. Garantir unes estimacions quantitatives realistes dels costos, terminis, personal, qualitat i productes en qualsevol projecte en que treballin o tinguin la intenció de fer-ho, i proporcionar una valoració de la incertesa d’aquestes estimacions.
 6. Atreure empleats només per mitjà d’una descripció completa i precisa de les condicions de la feina.
 7. Oferir una retribució adequada i justa.
 8. No impedir injustament a un altre obtenir una millor posició per a la que estigui qualificat, en el desenvolupament de la professió.
 9. Garantir que hi ha un acord correcte pel que fa a la propietat de qualsevol producte, procés, recerca, escrits, sistemes d’informació, o qualsevol altra propietat intel·lectual a la que l’Enginyer Tècnic ha contribuït.
 10. Proporcionar els medis corresponents per a l’avaluació de riscos i implicacions en el caso de que es procedeixi a al·legacions d’incompliment de la política de l’empresari, de contractes acordats, o del present codi, determinant la correspondència d’aquestes accions en contraposició amb la privacitat i acords de confidencialitat estipulats en el projecte, els seus beneficiaris, l’empresari, i el personal contractat.
 11. No demanar a un Enginyer Tècnic el desenvolupament d’activitats o la prestació de serveis que entrin en conflicte amb el present Codi.
 12. No castigar ni penalitzar ningú per expressar preocupacions ètiques sobre un projecte.
Principi 6. Professió.

Els Enginyers Tècnics hauran de progressar en la integritat i la reputació de la professió, de forma consistent amb l’interès general.

En particular els Enginyers Tècnics han de:

 1. Ajudar a desenvolupar un ambient organitzatiu favorable a un comportament ètic.
 2. Promoure el coneixement general de les Enginyeries Tècniques.
 3. Disseminar el coneixement de les Enginyeries Tècniques mitjançant la participació en organitzacions professionals, reunions i publicacions.
 4. Recolzar, com a membres d’una professió, a d’altres Enginyers Tècnics que s’esforcin en seguir el present Codi.
 5. No promoure l’interès propi a costa de la professió, del client o de l’empresari.
 6. Respectar totes les lleis que governin la seva feina, a menys que, en circumstàncies excepcionals, tal compliment entri en conflicte amb la legislació vigent o els principis ètics i socials.
 7. Ser precís en la descripció de les característiques dels projectes i productes en els que es treballa, estalviant-se no només falses declaracions, sinó també aquelles que es podrien suposar especulatives, buides, decepcionants, enganyoses, dubtoses, o ambigües.
 8. Tenir la responsabilitat de detectar, corregir i informar d’errors en els projectes, productes, i documents associats en els que es treballi.
 9. Assegurar-se que els clients, patrons, gerents, i en general els responsables i beneficiaris dels serveis en el desenvolupament de la professió, coneixen les limitacions i les conseqüències que el present Codi poden implicar.
 10. Evitar associacions amb empreses i organitzacions que estiguin en conflicte amb aquest Codi.
 11. Tenir en compte que la no observació d’aquest Codi és totalment impropi i inconsistent amb el caràcter professional d’un Enginyer Tècnic.
 12. Expressar las seva preocupació a les persones implicades quan es detectin incompliments significatius d’aquest Codi, a no ser que sigui impossible, contraproduent o perillós.
 13. Informar sobre les vulneracions d’aquest Codi a les autoritats pertinents quan estigui ben clar que la consulta a les persones implicades en aquestes inobservàncies sigui impossible, contraproduent o perillós; així, si la vulneració només afecta a les competències de la professió i al present Codi, s’haurà de notificar al Col·legi Oficial de la professió al que correspongui, mentre que en cas contrari es recorrerà a les autoritats i organismes de regulació als que pugui afectar la naturalesa de la vulneració (en especial aquesta afecti a la legislació vigent).
Principi 7. Companyonia.

Els Enginyers Tècnics, en les seves relacions professionals amb companys i col·laboradors, han d’oferir un tracte just i cooperatiu.

En particular, els Enginyers Tècnics hauran de:  

 1. Informar als seus companys de l’existència d’aquest Codi, animant-los a adherir-s’hi.
 2. Cooperar amb els companys en el seu desenvolupament professional.
 3. Reconèixer completament el treball dels altres i abstenir-se d’atribuir-se mèrits no reconeguts.
 4. Revisar el treball dels altres de forma objectiva, sincera i adequadament documentada.
 5. Tractar justament les opinions, preocupacions o queixes d’un company.
 6. Ajudar els companys en el coneixement complet dels estàndards de treball, incloent polítiques i procediments per a protegir el sistema i informació confidencial, i mesures de seguretat en general.
 7. No interferir de forma injusta en la carrera professional d’un company; malgrat tot, la preocupació per l’empresari, el client o l’interès públic pot forçar, amb bona voluntat, a qüestionar-ne la seva competència professional; en aquestes circumstancies, el Col·legi Oficial de la professió podrà actuar com a òrgan decisori, sempre que no es produeixin alteracions de la legislació vigent.
 8. En les situacions fora de les àrees de competència personals, consultar les opinions d’alts professionals que tinguin competència en aquella àrea.
Principi 8. Personal.

Els Enginyers Tècnics han de participar en la formació continuada de la pràctica de la seva professió i en promouran un enfocament ètic.

En particular els Enginyers Tècnics hauran de:

 1. Millorar el seu coneixement dels avanços en l’anàlisi, especificació, disseny, desenvolupament, manteniment i proves dels productes, projectes, i documents relacionats, juntament amb la gestió del procés de desenvolupament.
 2. Millorar la seva capacitació per crear productes i projectes de qualitat, segurs, fiables i útils amb un cost i termini raonables.
 3. Millorar la seva capacitat per produir documentació i divulgació informativa correctament expressada.
 4. Millorar la seva comprensió respecte dels productes i eines de disseny i documents relacionats en los que es treballa i de l’entorn en el que s’utilitzaran.
 5. Millorar el seu coneixement dels estàndards pertinents i de la legislació que regula els productes i documents relacionats en els que es treballa.
 6. Millorar el seu coneixement d’aquest Codi, la seva interpretació y aplicació a la feina.
 7. No tractar ningú de forma injusta per prejudicis professionals irrellevants.
 8. No influenciar a d’altres per prendre decisions que comportin l’incompliment d’aquest Codi.
 9. Adonar-se de que la no observació personal d’aquest Codi és incompatible amb exercir l’Enginyeria Tècnica amb professionalitat.
 

Membres de:

Col·laboren: