Estatuts COETIC

Els estatuts del COETIC es van publicar en del DOGC número 5.894 en data 6 de juny de 2011 (Resolució JUS/1375/2011, de 30 de maig) i els podeu consultar a la URL: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=581736&language=ca_ES

Posteriorment s'han realitzat dues modificacions:

 

 

Membres de:

Col·laboren: