Estatuts


Legalment, el COETIC, es va constituïr oficialment el 19 d'abril de 2001 d'acord amb la Llei 2/2001, de 9 d'abril. És doncs un ens amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins i l'exercici de les seves funcions. Com a col·legi oficial, gaudirà del rang i la preeminència de les corporacions de dret públic a tots els efectes civils i administratius.

Els estatuts del COETIC es van publicar en del DOGC número 5.894 en data 6 de juny de 2011 (Resolució JUS/1375/2011, de 30 de maig) i els podeu consultar a la URL: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=581736&language=ca_ES

Posteriorment s'han realitzat dues modificacions:

 

 

Membres de:

Col·laboren: