Estatuts

Legalment, el COETIC, es va constituïr oficialment el 19 d'abril de 2001 d'acord amb la Llei 2/2001, de 9 d'abril.  És doncs un ens amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins i l'exercici de les seves funcions. Com a col·legi oficial, gaudirà del rang i la preeminència de les corporacions de dret públic a tots els efectes civils i administratius.

Com tota institució, es regeix per uns estatuts, els quals en l'última revisió es van publicar el 6 de juny de 2011 i podeu consultar en format pdf (http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5894/11146065.pdf) o bé consultar-los aquí.

Igualment, com a membres del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieria Tecnica en Informática (CONCITI)  també seguim el seus estatuts que podeu consultar aquí.

 

 

 

Membres de:

Col·laboren: