Col·legi

 

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, COETIC, és una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 2/2001, de 9 d'abril, del Parlament de Catalunya (publicada al DOGC del 19 d'abril de 2001). Aglutina els i les Enginyers/es de grau mitjà en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat.

El COETIC té la ferma voluntat de ser un referent del sector TIC a Catalunya, oferint sempre la solvència que li donen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.

El Col·legi està integrat a la federació de Col·legis Oficials d'Enginyeries de la Societat de la Informació de Catalunya, fCOESIC. Aquesta federació agrupa els col·legis oficials de Catalunya, o organitzacions en vies de ser-ho, dels Enginyers/es Tècnics de Telecomunicacions (COETTC), Enginyers/es Electrònics (ACEE) i Enginyers/es en Informàtica (COEINF i COETIC).

Així mateix el COETIC forma part del CONCITI, el Conselo General de Colegios Oficiales de Ingenierías Técnicas en Informática.

 

Membres de:

Col·laboren: