Avis legal

COETIC.cat, és un domini d'Internet de titularitat del Col·legi d'Enginyeries Tècniques en Informàtica de Catalunya, (COETIC), NIF G62641311, situat a Via Laitena, 39 3a Planta 08003 (Telèfon: +34 934342071). Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions del COETIC, que s'inclouen en aquesta web, estan subjectes a les previsions següents:

Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web de COETIC atès que l'accés al web implica la lectura i acceptació d'aquestes condicions de forma expressa, plena i sense reserves.

Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que s'ofereixen, a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

Objecte

L'objectiu del portal COETIC.cat és informar sobre l'oferta de serveis que COETIC presta a les administracions públiques catalanes, les normes i condicions legals en que es presta el servei de certificació electrònica i servir de portal d'entrada a alguns dels seus serveis.

Reproducció de continguts propis

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. D'acord amb la llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, COETIC permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que realment preval. Per reutilitzar, la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Citar sempre la font de la informació.
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.
 • La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que en elles s'estableixi.
 • No obstant això, en determinats supòsits COETIC pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers.

Propietat intel·lectual

No s'autoritza en cap cas, l'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de COETIC, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta Agència.

COETIC es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris.

Responsabilitat en relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, COETIC treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. A aquest efecte, cal tenir en compte la data d'actualització de cadascun dels continguts que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit COETIC es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i COETIC no es responsabilitza de l'exactitud ni de l'actualització dels continguts d'aquestes webs externes. Tot i això, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

Privacitat i Protecció de Dades

COETIC garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), en vigor des del 25 de maig de 2016 (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, amb finalitats previstes en el procediment o l'actuació que es tracti. En cap cas, les dades esmentades seran objecte de tractament o cessió a tercers, si no és amb el consentiment inequívoc de l'afectat, o en els supòsits previstos en l'RGPD.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà de manera expressa de:

 • L'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal
 • La finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació
 • Les possibles cessions de dades
 • La identitat i adreça del responsable del fitxer
 • La possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los

En el cas que el formulari no especifiqui la forma d'exercir els drets ARCO es podrà realitzar mitjançant qualsevol de les formes indicades a continuació:

 • Mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a Col·legi d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, Via Laietana 39, 3a planta , 3, 08003 Barcelona.
 • Mitjançant el procediment de tramitació electrònica establert a l'apartat 'Política de privadesa' del web www.coetic.cat

En la petició s'haurà d'especificar el següent contingut: nom i cognoms de l'interessat, petició amb la que es concreta la sol·licitud, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició.

Podeu obtenir més informació d'aquest aspecte a la secció 'Política de privadesa'.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies) i recull de dades de navegació

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè visita. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Jurisdicció competent

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret espanyol, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Membres de:

Col·laboren: