Alta col·legial

Procediment d'alta col·legial

Si disposeu de la titulació oficial de Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica (Sistemes o Gestió), Diplomatura en Informàtica o un títol estranger equivalent homologat, podeu ser membres del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) i així exercir la vostra professió com a persona titulada i col·legiada.

La col·legiació en el COETIC no es restringeix a l'àmbit d'actuació en Catalunya, sinó que també dona dret a actuar com a professional col·legiat a tot l’Estat espanyol (*).

Per engegar el procés d'alta com a membre del col·legi cal que ens feu arribar per correu electrònic (secretaria@coetic.cat) la següent documentació:

En el cas de pertànyer també a un altre col·legi oficial, caldrà presentar la corresponent certificació acreditativa.

Si disposeu de certificat digital de signatura reconegut (p.e. idCAT, DNIe, FNMT, etc.) recomanem el seu ús per així estalviar-vos l'enviament postal dels documents signats manuscritament i la compulsa física del vostre títol, aportant al seu lloc la verificació de la titulació del RUCT del Ministerio de Educación (en tràmits, cercar "consulta título").

Un cop s'hagi realitzat la tramitació de la sol·licitud, us farem arribar les vostres dades de col·legiació: número de col·legiat/ada, adreça de correu @coetic.cat i certificat de la pòlissa d'assegurança RCP (Responsabilitat Civil Professional) específica per a l'exercici professional en informàtica.

Si teniu qualsevol tipus de dubte sobre la col·legiació, contacteu amb nosaltres a l'adreça secretaria@coetic.cat

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que disposem del vostre consentiment per a utilitzar-les amb la finalitat exclusiva de la relació entre les parts. L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules exposades.

(*) Des de la modificació de la Llei 2/1974 del 13 de febrer, tots els membres d'un Col·legi Professional poden exercir com a professional a tot el territori de l'Estat espanyol.

(**) D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades obtingudes a partir d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Podeu exercir els drets ARCOPOL (accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit, limitació), mitjançant un escrit, a la nostra adreça postal (Via Laietana 39, 3a planta, 08003 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a secretaria@coetic.cat

 

Membres de:

Col·laboren: