Nota de Premsa conjunta COETIC i COEINF

Barcelona, a 28 d'abril de 2021

El darrers dies ha sortit a la llum un cas de denúncia d’un probable delicte de pedofília a Barcelona, a través d’un professional de la informàtica, qui va trobar-ne indicis clars i ho va posar en coneixement de les autoritats competents, perquè duguessin a terme la investigació policial corresponent.

Aquesta actuació és un exemple per al col·lectiu de professionals de la informàtica perquè l'ètica professional ens obliga a denunciar davant les autoritats qualsevol perill real o potencial per a la Societat, com és el cas d'un delicte penal. Així queda reflectit en l'esperit i el principi 1.4 del Codi Deontològic del COETIC, així com en el conjunt dels principis del Codi Deontològic del COEINF, on s’exposen el codi ètic i de pràctica professional en l’exercici de les professions informàtiques, que és d’obligat compliment per als col·legiats i col·legiades d’ambdós col·legis professionals.

Les accions coercitives, recriminatòries o sancionadores, davant conductes professionals en compliment d’aquests Codis Deontològics, obliguen al COETIC i al COEINF a la corresponent denúncia i, si s'escau, personar-se com acusació particular en cas d’arribar a instàncies judicials.

Per a la nostra sorpresa, en el cas esmentat de Barcelona i segons les informacions periodístiques, s’han produït accions recriminatòries i potser també sancionadores envers un professional informàtic que, al nostre parer, són totalment injustificades, incorrectes i lesives, tant per a la Societat en general, com per al professional informàtic implicat en particular.

Esperem i desitgem una rectificació clara i rotunda d’aquestes accions envers el professional informàtic que va posar en coneixement de les autoritats competents els fets potencialment constitutius d’un delicte penal greu. En cas contrari, el COETIC i el COEINF es reserven el dret d’exercir les accions oportunes que corresponguin.

 

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) és una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 2/2001, del Parlament de Catalunya (publicada al DOGC del 19 d'abril de 2001). Aglutina els titulats i titulades de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, tot
vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat.

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) és una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 3/2001 del Parlament de Catalunya. Aglutina les Enginyeres i els Enginyers en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat.

 

Contacte COETIC: Miquel Conesa (Degà) · correu-e: secretaria@coetic.cat · telèfon: 934342071

Contacte COEINF: Eduard Martín (Degà) · correu-e:secretaria@coeinf.cat · telèfon: 934516494

 

"Although you're far..." by ~Aphrodite is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

 

Membres de:

Col·laboren: