Reglament Europeu de protecció de dades

Normativa Europea

En les últimes setmanes diferents col·legiats ens han fet arribar diferents consultes en referència al marc normatiu i aplicació del nou reglament de protecció de dades Europeu

Compartim aquí un enllaç a un recull de 12 preguntes bàsiques que l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades facilita per resoldre aquest dubtes.  Podeu consultar-les a: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_05_26-ides-idphp.php

Igualment, disposeu de diferent normativa de referència al respecte aquí:

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

REGLAMENTO (UE) Nº 611/2013 DE LA COMISION, de 24 de junio de 2013, relativo a las medidas aplicables a la notificación de casos de violación de datos personales en el marco de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas

Reglamento de Eurodac. 

Desarrollo del Reglamento de Eurodac. 

REGLAMENTO (CE) No 45/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2000 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos

Desarrollo del Reglamento de Protección de Datos en las Instituciones de la Unión Europea.

Igualment, ens consta que AENOR està organitzant per les properes setmanes uns cursos arreu del territori, podeu trobar més informació aquí: http://formacion.aenor.es/E27012017101715.cfm?WL=20188&WS=309912_71034&WA=10910

 

Membres de:

Col·laboren: