Ordenació del sistema d’ensenyament universitari oficial i regulació del sistema d’ensenyament oficial de doctorats

Es troba en audiència pública el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

El període d'informació pública serà del 12 al 29 de setembre de 2014, ambdós inclosos i el correu electrònic per enviar suggeriments i comentaris: gabinete.sgu@mecd.es

En aquest Reial decret s'obre la possibilitat que, de manera voluntària, puguin verificar i implantar Graus universitaris de 180 crèdits. Amb aquesta nova norma, les titulacions de Grau a Espanya hauran de tenir, amb caràcter general, un mínim de 180 crèdits i un màxim de 240 crèdits. Quan es tracti de títols oficials espanyols que habilitin per a l'exercici d'activitats professionals regulades, els seus respectius plans d'estudis i el nombre de crèdits de les titulacions de Grau es regiran per la normativa sectorial que sigui d'aplicació.

En els supòsits en què això vingui determinat per normes de dret europeu, el Govern, previ informe del Consell d'Universitats, podrà assignar un nombre major de crèdits. Per accedir als programes de doctorat serà requisit necessari tenir la titulació universitària de Grau i la de Màster i reunir entre les dues titulacions universitàries 300 crèdits. Així mateix s'indica que la formació del Grau és generalista i els continguts del màster s'han d'orientar cap a una major especialització.

Més informació fent clic aquí.

Arxiu: 

 

Membres de:

Col·laboren: