El CONCITI i el CCII presenten al·legacions a l'ordenació dels ensenyaments universitaris

El passat 29 de setembre de 2014, els consells generals de Col·legis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i Enginyeria en Informàtica, CONCITI i CCII, van presentar al·legacions al Projecte de Reial Decret que està tramitant el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en relació amb la modificació, entre d'altres, del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

La modificació del Reial Decret 1393/2007 té com a motiu la modificació de la durada dels graus de 240 crèdits a 180 crèdits, com a norma general per a les titulacions universitàries de grau que no condueixin a exercir una professió regulada.

Tots dos consells generals entenen que la introducció d'aquesta modificació pot introduir un greuge comparatiu més entre les enginyeries en informàtica i la resta d'enginyeries, que sí que compten amb una regulació professional.

Per tot això i d'acord a com es presenta el Projecte de Reial Decret, els dos consells generals han exposat la situació de les titulacions universitàries en informàtica i han demanat la publicació de les fitxes, que actualment són recomanacions del Consell d'Universitats, com Ordres Ministerials en el Butlletí Oficial de l'Estat. Aquestes fitxes ja expliciten que la durada dels graus és de 240 crèdits i per tant resoldrien la problemàtica objecte de la qüestió. Més informació a http://www.conciti.org/2014/10/13/conciti-y-ccii-presentan-alegaciones-a-la-modificacion-del-real-decreto-13932007/

 

 

 

 

Membres de:

Col·laboren: