3 places de Professor associat per al Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Nom Empresa: 

Universitat Rovira i Virgili

Ubicació: 

Universitat Rovira Virgili

Titulació requerida: 

Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica

Perfil requerit: 

Per poder ser admeses al concurs, les persones que s’hi presenten han de complir els requisits següents:

3.1 Amb caràcter general:

 • -  Haver complert l’edat mínima exigida per la normativa vigent i no haver superat l’edat de jubilació.
 • -  No tenir cap defecte o malaltia que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents.
 • -  No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
 • -  No incórrer en cap motiu d’incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
 • 3.2 Amb caràcter específic:

  • -  Estar en possessió de la titulació de Graduat universitari, Llicenciat, Enginyer o Arquitecte, o titulació equivalent, excepte per aquelles places en las que, degut a especials circumstàncies de l’àrea de coneixement de que es tracti s’hagi autoritzat per resolució específica i motivada del Rector/a l’ admissió de persones candidates amb titulació mínima de Diplomat Universitari, Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic o equivalent.
  • -  Ser especialista de competència reconeguda en la matèria de les places que es convoquen i acreditar l’exercici de l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari. Aquest requisit es considerarà satisfet quan els candidats acreditin un mínim de dos anys d’activitat laboral dels darrers quatre, per compte d’altri o pel seu compte
  • -  Les persones interessades en participar en concursos de professorat associat hauran d’acreditar el coneixement suficient de català quan el temps total de durada del seu contracte inicial sumat al de les respectives renovacions sigui superior a dos anys. L’acreditació del català, a través dels mitjans anteriorment descrits, s’haurà d’efectuar en el moment de la renovació del contracte.

   Tot i això es podrà acreditar en el moment de presentar la sol·licitud el coneixement de la llengua catalana, mitjançant el certificat de nivell de suficiència de català o nivell equivalent d’acord amb la normativa vigent.
   Es podrà també acreditar el coneixement de la llengua catalana amb anterioritat a la realització de la prova del concurs d’ accés, mitjançant l’ acreditació del certificat de nivell de suficiència per al personal docent i investigador de la URV, o amb posterioritat a la realització de la prova del concurs de accés si li és d’ aplicació l’ article 3.7 del Decret 128/2010, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. 

Dedicació: 

Temps complert

Número places disponibles: 

3
 

Membres de:

Col·laboren: