En marxa la reforma de la llei d'enjudiciament criminal (LECrim)

Ja està en marxa la reforma de la Llei Orgànica 13/2015 amb l'objectiu d’enfortir els drets processals de conformitat amb les exigències del Dret de la Unió Europea i la regulació de les mesures referents a la investigació tecnològica en l’àmbit dels drets a la intimitat, al secret de les comunicacions i a la protecció de dades personals garantits per la Constitució Espanyola.

Aquesta llei entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació en el “Boletín Oficial del Estado”, amb excepció de les modificacions introduïdes en els articles 118, 509, 520, tercer i 527 de la llei d’enjudiciament criminal (LECrim) per als apartats un, tres, quatre, cinc i sis de l’article únic, que ho farà el proper dia 1 de novembre de 2015.

  • Órgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE núm. 239 de 06 de Octubre de 2015
  • Vigencia desde 06 de Diciembre de 2015

La Llei 41/2015, de 5 d'octubre, de modificacions de la llei d’enjudiciament criminal per l’agilització de la justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació en el “Boletín Oficial del Estado”.

  • Órgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE núm. 239 de 06 de Octubre de 2015
  • Vigencia desde 06 de Diciembre de 2015

Desprès de la reforma més profunda que s’ha portat a terme, en vigor des de l'1 de juliol de 2015, del Codi Penal des de la seva aprovació l'any 1995, ha comportat la modificació de 252 dels seus articles i a suprimir-ne 32. A més, s’han reformat uns altres 18 articles de la LECrim, un de la Llei de l’Indult, un de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat i s’afegeix una disposició en la Llei  23/2014, de reconeixement mutu en les resolucions penals en la Unió Europea.  

En aquesta última reforma alguns dels aspectes d’ella han estat esperats fonamentalment per agilitzar els actes de comunicació mecanitzades de forma telemàtica, reforçant l’ús de les TIC dins l’Administració de Justícia. També hi ha una nova qualificació que defineix el tractament conceptual dels intervinents en la denominació, encara que el substantiu d'investigat sobre imputat o encausat són motivats per imatge mediàtica, que aquell intervinent durant el procés d’instrucció a priori no doni a entendre una sentència explícita no resolta de l’individu actor d’un delicte.

Així, subjectivament, es pot dir que per alguns individus amb certa imatge mediàtica queden més còmodes al ser delicadament tractats qualificativament com investigats. Un concepte amb les mateixes connotacions substantives d’imputats. No obstant això, en el "Diccionario de la Real Academia Española” la definició conceptualitzada encara no s'ha polititzat i continuarà sent el que és, un imputat i un investigat, agradi o no a cert col·lectiu mediàtic. Tot i això, a aprtir d'arar els mitjans de comunicació hauran d’emprar un nou substantiu per anomenar als actors d’un delicte penal sigui quina sigui la seva gravetat.

10725  Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

PDF (BOE-A-2015-10725 – 28 págs. – 429 KB)

10726 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

PDF (BOE-A-2015-10726 – 20 págs. – 326 KB)

 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents