El Govern aprova el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior

 

El consell de Ministre, ha aprovat el 15 de juliol de 2011 el marc de qualificacions per a l'Educació Superior.  Amb aquesta reglamentació queden recollides les equivalències i classificacions de les diferents titulacions i estudis superiors existents al nostre país i equiparades al nou marc de Bologna.

  • Permet la classificació, comparabilitat i transparència de les qualificacions de l'Educació Superior
  • Facilita la mobilitat dins l'Espai Europeu d'Educació Superior i en el mercat laboral internacional
  • Estableix quatre nivells d'aprenentatge: Tècnic Superior, Grau, Màster i Doctor
  • Representants del món universitari, sindicats, estudiants i comunitats autònomes han participat en la seva elaboració

El Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, ha aprovat el Reial Decret que estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per al'Educació Superior (MECES) que recull la definició de tots els ensenyaments d'aquesta etapa educativa, les seves qualificacions, nivells d'aprenentatge, i descriptors d'aquests.

L'objectiu és proporcionar a la societat tota la informació necessària sobre el nivell de formació adquirit pels posseïdors dels títols i el que això comporta, així com fer possible que el marc espanyol sigui comparable amb el seu equivalent europeu facilitant d'aquesta manera la mobilitat dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i del mercat laboral internacional.

El MECES contempla quatre nivells que inclouen tots els ensenyaments o títols d'Educació Superior que es recullen a la LOE, és a dir: Ensenyaments Universitaris, Ensenyaments Artístics Superiors, la Formació Professional de Grau Superior, els ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i les Ensenyaments Esportius Superiors. D'aquesta manera s'inclouen altres estudis d'Educació Superior no universitari, permetent així la visualització de l'itinerari complet d'aquesta etapa educativa.

Els quatre nivells que estableix la nova regulació són:

Nivell 1. Tècnic Superior

Inclou els ensenyaments de Formació Professional de Grau Superior, els ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior i Ensenyaments Esportives de Grau Superior que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació de caràcter especialitzat que li capaciti per a l'exercici qualificat de diverses professions.

Nivell 2. Grau

En aquest nivell s'inclouen els Graus en ensenyaments artístics, els Graus universitaris, així com els estudis universitaris de Primer i Segon Cicle (Llicenciatures i Diplomatures) que tenen com a objectiu l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general, en una o diverses disciplines , orientada a la preparació per al'exercici d'activitats de caràcter professional.

Nivell 3. Màster

Inclou els ensenyaments de màster universitari i Màster en ensenyaments artístics que tenen com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Nivell 4. Doctor

Aquest nivell inclou els ensenyaments de doctorat que tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en les tècniques d'investigació.
Aquest nou Marc especial importància per a l'Educació al nostre país ja que, a més de proporcionar als ciutadans la informació necessària sobre la formació adquirida i el que això comporta, facilita la mobilitat internacional i el reconeixement de títols en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior i servirà com a instrument de millora en el disseny dels nous títols que s'impartiran a les universitats, la qual cosa contribuirà a la millora de l'ocupabilitat dels titulats.

Amb el Marc Espanyol de Qualificacions es farà visible la faceta integradora que es vol proporcionar a l'Educació Superior i es constituirà en guia d'avaluació per a les agències de qualitat que verifiquen els títols universitaris en el model d'un ensenyament dinàmica per la qual aposta l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Elaboració

L'encarregat d'elaborar aquest nou marc, que afectarà gairebé dos milions d'estudiants que actualment cursen estudis d'Educació Superior en el nostre país, ha estat el Comitè per a la definició del MECES, òrgan en què han estat presents representants del Ministeri d'Educació, de l'àmbit universitari, sindicats, així com membres d'organitzacions estudiantils. També les comunitats autònomes han estat consultades durant el procés d'elaboració d'aquest.

Marc de Qualificacions

El MECES neix com a resposta al compromís adquirit en l'àmbit del procés de Bolonya per tots els Estats participants als quals s'instava a establir un marc de qualificacions per a l'Educació Superior comparable amb l'equivalent europeu. Aquest, el Marc de Qualificacions de l'EEES, es va construir l'any 2005 sobre els anomenats "Descriptors de Dublín", i contempla l'existència de tres cicles, permetent en cada context nacional la possibilitat d'establir cicles intermedis.

 

Membres de:

Col·laboren: